Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO WIESZWIECEJ.COM

 

Poniższa Polityka Prywatności informuje, w jaki sposób EASTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ostrowskiego  7,  53-238 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262639; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 8942879516; REGON: 02035976; adres poczty elektronicznej: KONTAKT@WIESZWIECEJ.COM, numer telefonu kontaktowego: 609 638372 (zwana dalej: Administratorem), zapewnia ochronę danych osobowych oraz wskazuje jakie kategorie danych oraz w jakim celu są przez Administratora zbierane i przetwarzane.

 

Administrator Danych Osobowych:

 

Administratorem Danych Osobowych jest EASTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ostrowskiego  7,  53-238 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262639

 

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email KONTAKT@WIESZWIECEJ.COM .

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje dla strony internetowej www.wieszwiecej.com i dostępnego w jej ramach sklepu internetowego (zwanego dalej: Sklepem Internetowym). Strona może zawierać linki do stron innych podmiotów, których niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje.

 

Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego oraz że stosuje wymagane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W tym zakresie Administrator postępuje ściśle z zasadami wynikającymi z obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności, choć nie wyłącznie -  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j.: Dz.U. 2016r. Nr 1922), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.: Dz.U. 2017 Nr 1219) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. (t.j.: Dz.U. 2017 Nr 1907, z późn. zm.) a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.wieszwiecej.com, w tym dostępnych na niej formularzy, są zbierane przez Administratora wyłącznie w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub przekazywane dalej w celach innych, niż wynikające z niniejszej Polityki Prywatności.

 

Gromadzenie danych przez Administratora

 

Serwis Sklepu Internetowego Administratora pozyskuje informacje o Użytkownikach Serwisu (zwanych dalej: Użytkownikami) oraz o ich zachowaniach w następujący sposób:

 

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników serwisu informacje, w tym w ramach formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia;

 

 1. poprzez gromadzenie plików „Cookies”.

 

Ponadto, Administrator zbiera i zapamiętuje automatycznie w swoich plikach Server Log informacje, przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika. Są to:

 1. typ i wersja przeglądarki;
 2. stosowany system operacyjny;
 3. Referrer URL (ostatnio odwiedzana strona);
 4. nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP);
 5. godzina zapytania serwera.

Administrator nie ma możliwości przypisywania tych danych określonej osobie. Dane te nie są też łączone z danymi z innych źródeł danych. Dane służą wyłącznie wewnętrznym analizom statystycznym Administratora.

 

Ciasteczka (Cookies) 

 

Strona internetowa www.wieszwiecej.com stosuje w wielu miejscach tzw. ciasteczka (cookies). Mają one umożliwiać wygodniejsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z oferty Administratora.

 

Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w komputerze Użytkownika (karcie pamięci smartfona) przez przeglądarkę.

 

Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

 

Ciasteczka nie wyrządzają komputerowi (smartfonowi) żadnej szkody i nie zawierają żadnych wirusów.

 

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą zostać użyte do identyfikacji tożsamości użytkownika.

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

Użytkowników ze strony internetowej www.wieszwiecej.com oraz Sklepu Internetowego, w następujących celach:

 

 1. identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w sklepie internetowym i pokazywania, że jest on zalogowany;
 2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka Użytkownika w celu złożenia zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych przez Użytkownika formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
 4. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego Administratora.

 

Domena www.wieszwiecej.com wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

 

Użytkownik decyduje czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Możne również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

 

Niemniej, całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

 

O ile Użytkownik Sklepu Internetowego udostępnił Administratorowi dane dotyczące osoby, Administrator przetwarza je tylko w celu odpowiedzi na zgłoszone pytania, przedłożenia oferty handlowej, realizacji zawartych z Użytkownikiem umów i zarządzania technicznego.

 

Administrator może także wysyłać do Użytkowników informacje handlowe, w tym dotyczące marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jednakże tylko w przypadku wyrażenia na to wyraźnej, dobrowolnej zgody przez Użytkownika.

 

Dane osobowe podane przez Użytkownika przekazywane są osobom trzecim lub udostępniane w inny sposób tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do obsługi zgłoszonego przez Użytkownika zapytania, odpowiedzi na zadane pytanie, złożenia oferty handlowej w związku z zapytaniem, sporządzenia umowy lub jej realizacji, w celach rozliczeniowych lub też jeśli Użytkownik uprzednio wyraźnie zgodził się na ich przekazanie.

 

W jakim celu zbieramy dane Użytkownika

 

Możliwe są następujące cele zbierania przez Administratora danych osobowych Użytkowników:

 1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. konto w Sklepie Internetowym);
 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
 3. wyrażenie przez klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży lub zakupionym produkcie.

 

Jak długo przechowujemy dane Użytkownika

 

W wypadku celu jakim jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży Dane Użytkownika przechowywane są przez okres wymagany do obsługi zamówienia (tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmii), tj. okres 2 lat. A następnie do upływu okresu wymaganego przechowywania danych przez przepisy podatkowe (tj. 6 lat)

Dane przetwarzane w pozostałych celach opisanych powyżej przechowywane są do czasu cofnięcia zgody użytkownika na ich przetwarzanie.

 

Komu możemy udostępniać dane Użytkownika

 

Możliwi są następujący odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

 

 1. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora – w przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu przy wyborze sposobu dostawy przesyłką paletową lub przesyłką kurierską;
 2. kredytodawcy zakupów realizowanych w Sklepie Internetowym – w przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu z opcją płatności w systemie ratalnym;
 3. podmioty obsługujące na zlecenie Administratora system ankiet opiniujących zawarte w Sklepie Internetowym umowy sprzedaży – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika opinii o dokonanym zakupie.
 4. Firmy zajmujące się świadczeniem usług księgowych oraz doradztwa podatkowego.
 5. Firmy zajmujące się obsługą informatyczną i prawną, w tym  konserwacją baz danych.

 

 

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy:

 

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

 

 

Prawa Użytkownika

 

Użytkownik ma prawo zażądania w każdym czasie informacji o zapamiętanych przez Administratora danych dotyczących jego osoby, o ich pochodzeniu i odbiorcy/odbiorcach oraz celu ich zapamiętania.

 

Ponadto, Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo:

 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

 

 1. kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych osobowych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

 

 1. odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych, w tym zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, ze skutkiem na przyszłość.

 

Skasowanie zapamiętanych danych osobowych następuje przy odwołaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych, albo gdy znajomość danych osobowych nie jest już potrzebna do realizacji celu, dla którego je zapamiętano lub też kiedy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych powodów określonych przepisami prawa.

 

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, Użytkownik jest ponadto uprawniony do:

 

 1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację

lub

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Użytkownik może kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

 

W przypadku naruszenia przez Administratora praw Użytkownika przy przetwarzaniu jego danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wskazówka bezpieczeństwa

 

Administrator zapewnia, że przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje wszelkie wymagane prawem zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, zapewniające nienaruszalność i integralność danych, oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Niemniej, przy wyborze przez Użytkownika sposobu komunikacji z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych. Z tego powodu, w przypadku informacji poufnych zalecamy skorzystanie przy komunikacji z Administratorem ze zwykłej drogi pocztowej.

 

 

Dalsze informacje 

 

Zaufanie Użytkowników jest dla Administratora niezwykle ważne.

Administrator jest gotowy w każdej chwili służyć Użytkownikom wszelkimi informacjami związanymi z przetwarzaniem dotyczących ich danych.

W przypadku pytań, na które brak jest odpowiedzi w niniejszej Polityce Prywatności lub w razie potrzeby uzyskania dogłębnych informacji w danej sprawie, Administrator prosi o kontakt na adres wskazany na wstępie niniejszego dokumentu.

 

 

Zmiana Polityki Prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa).

Aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności jest dostępna zawsze pod adresem: http://www.wieszwiecej.com