Regulamin sklepu

 

 1. Informacje podstawowe i definicje.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.wieszwiecej.com. W szczególności Regulamin określa zasady: świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, składania zamówień, zawierania i wykonania umów sprzedaży oraz korzystania ze wszystkich usług dostępnych w ramach wskazanego wyżej sklepu internetowego.
 2. Regulamin obowiązuje dla umów zawieranych po dniu 25 grudnia 2016r.
 3. Sklep Internetowy jest prowadzony przez spółkę EASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262639; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł.; NIP: 8942879516; REGON: 02035976; adres poczty elektronicznej: KONTAKT@WIESZWIECEJ.COM, numer telefonu kontaktowego: 519 686 332.
 4. EASTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego www.wieszwiecej.com.
 5. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy następujących ustaw:
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia1964r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025 ,)
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 683)
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja  2018r. ( Dz.U. 2018, poz. 1000 ),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, str. 1),
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1219).

W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia Regulaminu uznaje się za niewiążące i w ich miejsce stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane dużą literą oznaczają:

 

Dzień Roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;

Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Klient – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto - podstrona Sklepu Internetowego, w ramach której Klient po podaniu Loginu i Hasła ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu zarobkową działalność gospodarczą lub zawodową;

Regulamin -  niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

Rejestracja – jednorazowa, dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu Internetowego;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny na stronie internetowej www.wieszwiecej.com;

Sprzedawca lub Usługodawca – EASTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, której dokładne dane rejestrowe znajdują się w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu;

Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na skutek przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia Klienta;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, jak również warunki dostawy i płatności ceny.

 

 

 1. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. prezentowanie oferty Sklepu Internetowego,
  2. umożliwienie Klientom składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i zawierania umów sprzedaży Towarów na odległość,
  3. informowanie Klienta o bieżącym statusie realizacji Zamówienia,
  4. możliwość korzystania z Konta;
  5. możliwość otrzymywania przez Klienta Newslettera.
 2. Dostęp do usług określonych w pkt 1 ppkt 1-3 powyżej nie wymaga dokonania Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w pkt 1 ppkt 4 i ppkt 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet i do poczty elektronicznej, wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane wersje przeglądarek nie starsze niż: dla Mozilla Firefox wersja 17.0, dla Internet Explorer wersja 10.0, dla Google Chrome wersja 28.0, dla Opera wersja 12.0, Safari wersja 5.0), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.

.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna i zawarta na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypowiedzenia umowy (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: KONTAKT@WIESZWIECEJ.COM lub też pisemnie na adres: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Warunki składania zamówień na Towary.

 

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na Stronę Internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, polecenia lub informacje.
 3. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z koszyka zakupów. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Cena Towaru podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości takich opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Po kliknięciu na pole „Metody dostawy” oraz „Wybierz sposób płatności” Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a następnie loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w Formularzu Zamówienia niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać Rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 5 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 8. Składając zamówienie Klient  wyraża zgodę na otrzymanie, zamiast paragonu fiskalnego, faktury w postaci wydruku dołączonego do przesyłki lub w formie elektronicznej, wysłanej na  podany w zamówieniu  adres e-mail.

 

 1. Warunki Umów Sprzedaży – ceny, płatności, dostawa Towarów.

 

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia oraz określone pod adresem internetowym wskazanym w niniejszym pkt 4 ppkt 7. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności ceny za Towary:
  1. gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w lokalu Sprzedawcy wskazanym  w ppkt 9 poniżej;
  3. przy pomocy karty kredytowej (we współpracy z operatorem Przelewy24)
  4. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przez

Bank: BNP Paribas Bank Polska SA

numer rachunku: 46 1750 1064 0000 0000 2365 1424.

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności za Towary określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności”.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zamówienie Towaru zostaje przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka jest realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem wskazanej w procesie składania Zamówienia firmy kurierskiej lub za pośrednictwem wskazanego operatora pocztowego. Koszty dostawy określone są na stronie https://www.wieszwiecej.com/
 5. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę lub w urzędzie pocztowym.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty Towarów w magazynie Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.
 7. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2.  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Termin przygotowania Towaru do wydania Klientowi – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego -  wynosi 2 Dni Robocze, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do wydania, terminem gotowości do wydania jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. Dla rozpoczęcia biegu terminu postanowienia ppkt 10 powyżej stosuje się odpowiednio.
 9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, zaleca się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku zaleca się zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 

 

 1. Niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży. Reklamacje Towarów.

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

 1. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1 ppkt 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument  może:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

b) żądać usunięcia wady albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 1. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy, dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 7. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przez upływem roku od stwierdzenia wady Towaru nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentow, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 9. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:

a) pisemnie na podany przez reklamującego adres korespondencyjny;

b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email;

3) drogę telefoniczną.

 

 

 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

 

 1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ppkt 8 i ppkt 9 poniżej.
 2. Podany w ppkt 1 termin na odstąpienie od umowy biegnie od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:
  1. pisemnie na adres: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: KONTAKT@WIESZWIECEJ.COM.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 9. Możliwe są następujące koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
 10. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Rozstrzyganie sporów.

 

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2016, poz.1822, z późn. zm.),
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Konsumentem, mogą być rozwiązane pozasądowo za pomocą platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Sposób rozwiązywania sporów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych po 9 stycznia 2017 r., pod warunkiem uruchomienia platformy wobec Państwa Polskiego.
 4. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń zwracając się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) z wnioskiem o bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązani sporu na tle Umowy Sprzedaży.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

 1. Newsletter

 

 1. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: KONTAKT@WIESZWIECEJ.COM lub też pisemnie na adres: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.

 

 

 1. Dane osobowe i polityka cookies.

 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę, będącego administratorem danych osobowych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10  maja   2018 roku  o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, kategorii przetwarzanych przez niego danych, celów i podstaw prawnych przetwarzania, informacje o odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, a w szczególności informacje o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Usługodawcę, zawiera Deklaracja Ochrony Danych Osobowych dostępna  na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Ponadto, w ramach strony internetowej wskazanej w pkt 1 ppkt 1 niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowa informacja dotycząca tych plików jest zawarta w Polityce Cookies dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Założenie przez Klienta Konta lub złożenie Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z Deklaracją Ochrony Danych Osobowych oraz Polityką Cookies, o których mowa w ppkt 3 i ppkt 4 powyżej.

 

 

 1. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców.

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami. Nie uchybia to innym przepisom niniejszego Regulaminu regulującym prawa i/lub obowiązki Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5.  W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7.  W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9.  Odwrócony podatek VAT (pkt. 1-4 przesłanki, lit. A-D skutki): w przypadku (1) gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są towary określone w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), w szczególności pod pozycjami 28a, 28b lub 28c oraz (2) gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca i Klient, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, a także (3) jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej ww. towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł, to (A) Sprzedawca sprzedaje towar bez kwoty podatku VAT i (B) wystawia fakturę zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. wskazanej ustawy, to jest z tzw. "odwrotnym obciążeniem", a na Kliencie ciąży w takim wypadku (C) obowiązek rozliczenia i (D) zapłaty należnego podatku VAT.

 

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania internetowego (tzw. linku) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Wszelkie umowy zawarte w oparciu o niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwy Sklepu, znaków towarowych Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności, choć nie wyłącznie, na skutek zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw oraz innych regulacji dotyczących praw i obowiązków dotyczących zawieranych przez Klienta i Usługodawcę umów.
 7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.